Reklamační řád

A. UPLATNĚNÍ ČTRNÁCTIDENNÍ LHŮTY PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Veškeré zboží je možné vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu, nesmí jevit známky opotřebení a používání. Dle § 53 a v § 54 občanského zákoníku nelze žádat o vrácení zboží v případě porušení obalu. Nelze žádat v případě nákupu na právnickou osobu, pouze při nákupu koncovým spotřebitelem. Se zbožím musí být zaslán formulář pro vrácení zboží. Zboží vrácené dodavateli na dobírku nebude přijato! Pokud je součástí objednaného zboží dárek, je zákazník povinen jej při vrácení vrátit.

Pro uplatnění lhůty vyplňte tento formulář pro vrácení zboží.

B. REKLAMAČNÍ ŘÁD - POUČENÍ PRO SPOTŘEBITELE

Pro uplatnění reklamace vyplňte tento reklamační formulář.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího - společnosti Nakladatelství RIVA s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 08555486, spisová značka C 114204 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

3. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.

Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží.

Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí nebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

V případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.

Dále nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které věděl před koupí nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z

povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet, den následující po převzetí zboží.

4. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamaci lze zaslat poštou na adresu: Nakladatelství RIVA s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno. Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, a na zadní stranu balení velkým písmem napsat REKLAMACE.

Dále přiložte popis vady výrobku, který reklamujete a požadovaný nárok z vady vyplývající.

Společnost Nakladatelství RIVA s.r.o. se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace.

5. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 27. července 2021 a vztahuje se na produkty zakoupené na www.nakladatelstvi-riva.cz